Algemene Leveringsvoorwaarden Markenburg

Markenburg: geregistreerd bij de Kamer van koophandel te Eindhoven onder nummer 54921279.


Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Markenburg zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: "Voorwaarden") van toepassing.
 2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat afnemer de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
 3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring door Markenburg worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen van Markenburg zijn vrijblijvend en Markenburg behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door Markenburg. Markenburg is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Markenburg dit mee binnen korte tijd na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

 1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten, of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 2. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is afnemer gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Markenburg.

Artikel 4. Levering

 1. Markenburg zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen van bestellingen en de levering van producten en diensten.
 2. Markenburg is gerechtigd aan het door afnemer bij de bestelling opgegeven adres alle bestellingen te verzenden, tenzij aan Markenburg schriftelijk opgave is gedaan van een ander adres waaraan bestellingen dienen te worden gezonden.
 3. Markenburg zal geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Markenburg het bedrag dat de afnemer betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien er sprake is van een consumentenkoop (artikel 7:5 Burgerlijk Wetboek), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Markenburg heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Markenburg.
 6. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Markenburg er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien afnemer al hetgeen deze op grond van enige overeenkomst aan Markenburg verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering op afnemer over.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

 1. Afnemer heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient afnemer dit Markenburg te zo spoedig mogelijk te berichten, in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was.
 2. Indien Markenburg de klachten van de afnemer gegrond acht, zal Markenburg naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Markenburg en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van Markenburg voor enige andere vorm van schade is uitgesloten.
 3. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen afnemer en Markenburg, dan wel tussen Markenburg en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen afnemer en Markenburg, is Markenburg niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Markenburg.

Artikel 7. Persoonsgegevens

 1. Markenburg houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en draagt zorg voor vertrouwelijke behandeling van persoonlijke gegevens.
 2. Markenburg zal persoonlijke gegevens van afnemer opnemen in een klantenbestand en gebruiken om de overeenkomst na te komen. De gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden.

Artikel 8. Overmacht

 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Markenburg ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door afnemer dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Markenburg gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Markenburg kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 10. Geldigheid

 1. In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden kunt u inzien op www.markenburg.nl